Kuda kuva vakavimbika kuna Jehovha uye kutaura kuti takavimbika kwaari, kwakasiyana nekuramba takavimbika kwaari. Izvi tinozviona patinoverenga nyaya iri muBhaibheri muna Eksodho chitsauko 20, 24, 32, ne34.

Kubva pana Eksodho 20:​1-7; 24:​3-18; 32:​1-35; 34:​1-14.