Hama dzakavimbika dzakasunungurwa mumusasa wevasungwa kuGermany muna 1945

PUROGIRAMU YEUSHUMIRI HWEDU UYE KURARAMA KWECHIKRISTU September 2019

Mharidzo Dzekuenzanisira

Mharidzo dzekuenzanisira dzinotaura kuva shamwari yaMwari kunotibatsira sei.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

“Mupristi Nekusingaperi Sezvakanga Zvakaita Merekizedheki”

Nei zvichinzi Merekizedheki aimiririra Jesu?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

“Mumvuri Wezvinhu Zvakanaka Zvichauya”

Zvinhu zvaiva patebhenekeri zvaimiririra rudzikinuro

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Kutenda Kunokosha

Chii chinonzi kutenda, uye nei zvichikosha kuti vaKristu vave nekutenda?

KURARAMA KWECHIKRISTU

Uchaita Sei Mugore Rekusanaya Kwemvura?

Chii chichatibatsira kuti titsungirire “kupisa” nekusanaya kwemvura kunotaurwa pana Jeremiya 17:8?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Jehovha Anotirayira Nekuti Anotida

Jehovha anotirayira nenzira dzakasiyana-siyana. Kunyange zvichirwadza dzimwe nguva, kubvuma kurangwa kunotibatsira sevaKristu.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Zvinokonzera Chivi Nerufu

Zviito zvakaipa zvinotangira pane zvatinofunga. Tingaitei patinova nepfungwa dzakaipa kuti tirege kuzoita chivi?

KURARAMA KWECHIKRISTU

“Rambai Muchifungisisa Zvinhu Izvi”

Satani anoda kuzadza pfungwa dzedu nezvinhu zvakaipa. Tingamurwisa sei?