Jesu paakaita chishamiso chekupa varume 5 000 zvekudya, tisingabatanidzi vakadzi nevana, akaudza vadzidzi vake kuti: “Unganidzai zvimedu zvasara, kuti parege kuva nezvinopambadzwa.” (Joh 6:12) Zvaakavaudza izvi zvinoratidza kuti aionga zvavainge vapiwa naJehovha.

Mazuva ano, Dare Rinotungamirira rinoedza kutevedzera Jesu nekushandisa zvakanaka mari yezvipo. Semuenzaniso, paivakwa mahofisi makuru kuWarwick, New York, hama dzakasarudza mapurani asingadyi mari yakawanda.

TINGAITA SEI KUTI TISAPAMBADZA . . .