Temberi yakaratidzwa Ezekieri yakaita kuti vaJudha vakavimbika vakanga vakatapwa vave nechokwadi chekuti kunamata kwakachena kwaizotangazve. Uyewo, yakavayeuchidza kuti Jehovha anoda kunamata kwakachena.

Vapristi vaizodzidzisa vanhu mitemo yaJehovha

44:23

Nyora zvimwe zvinhu zvatakabatsirwa kunzwisisa nemuranda akatendeka akangwara kuti tizive musiyano wechinhu chakachena nechisina kuchena. (kr 110-117)

Vanhu vaizotsigira vaya vaivatungamirira

45:16

Tinoratidza sei kuti tinotsigira vakuru vari muungano?