Kana vaparidzi vatsva vakadzidziswa kugara vachishingaira muushumiri kubvira pekutanga, kakawanda kacho vanoramba vakadaro. (Zvi 22:6; VaF 3:16) Nyaya ino ine mazano aunogona kushandisa kubatsira waunodzidza naye kuti arambe achishingaira muushumiri:

  • Paanongobvumirwa kuti ave muparidzi, ibva watotanga kumudzidzisa kuparidza. (km 8/15 1) Ita kuti aone kuti zvakakosha kuti vhiki rimwe nerimwe agare achienda muushumiri. (VaF 1:10) Taura zvinhu zvinokurudzira nezvendima yenyu. (VaF 4:8) Mukurudzire kuti aendewo nemutariri weboka uye nevamwe vaparidzi kuti adzidzewo zvimwe zvinhu kubva kwavari.​—Zvi 1:5; km 10/12 6 ¶3

  • Kunyange kana waunodzidza naye akabhabhatidzwa, ramba uchimukurudzira uye uchimudzidzisa maitirwo ebasa rekuparidza, kunyanya kana asati apedza kudzidza bhuku ra“Rudo rwaMwari.”​km 12/13 7

  • Kana uine muparidzi mutsva muushumiri, shandisa mharidzo dziri nyore. Kana apedza kupa mharidzo yake, mutende. Muudze zvimwe zvaanogona kuita zvinomubatsira kuti ave mudzidzisi akanaka.​—km 5/10 7