Chimwe chinhu chaiitwa naDhanieri kunyengetera nguva dzese. Haana kubvumira chero chii zvacho chichimutadzisa kunyengetera, kunyange mutemo wakanga wapiwa namambo

6:10

Zvii zvinofanira kuitwa nemunhu kuti arambe akasimba pakunamata?