Dhavhidhi paaidzamisa pfungwa dzake achiona zvinhu zvakasikwa aibva aona kunaka uye ukuru hwaMwari. Izvi zvakaita kuti ashumire Jehovha kweupenyu hwake hwose.

Kufungisisa zvinhu zvakasikwa, kwakaita kuti Dhavhidhi arumbidze Jehovha:

139:14

  • “Ndichakurumbidzai nokuti ndakaitwa nenzira inoshamisa”

139:15

  • “Mapfupa angu akanga asina kuvanzwa kwamuri, pandakaitwa pakavanda, pandakarukwa ndiri mumativi akadzikira kwazvo enyika”

139:16

  • “Maziso enyu akaona muviri wangu uchangobva kuumbwa, uye nhengo dzawo dzose dzakanga dzakanyorwa mubhuku renyu”