Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Mharidzo Dzekuenzanisira

Mharidzo Dzekuenzanisira

NHARIREYOMURINDI

Mubvunzo: Tose tinombodawo kunyaradzwa pane dzimwe nguva. Asi ndiani angatinyaradza?

Rugwaro: 2VaK 1:3, 4

Zvekutaura: Nharireyomurindi iyi inotaura kuti Mwari anotinyaradza sei.

NHARIREYOMURINDI (peji yekupedzisira)

Mubvunzo: Vamwe vanofunga kuti Umambo hwaMwari huri mumwoyo memunhu, vamwewo vanoti zviri kuitwa nevanhu kuti panyika pave nerugare ndizvo zvichaunza Umambo hwaMwari. Munotiwo kudii?

Rugwaro: Dha 2:44

Zvekutaura: Bhaibheri rinoti Umambo hwaMwari ihurumende chaiyo. Nyaya iyi inotaura zvimwe zvinodzidziswa neBhaibheri nezveUmambo hwaMwari.

DZIDZISA CHOKWADI

Mubvunzo: Tingaziva sei kuti Mwari anotida?

Rugwaro: 1Pe 5:7

Chokwadi: Mwari anoti tinofanira kunyengetera kwaari nokuti ane hanya nesu.

NYORAWO MHARIDZO YAKO

Nyorawo mharidzo yako pachako yomuushumiri uchitevedzera mharidzo yokuenzanisira iri pamusoro apa.