Hama nehanzvadzi dziri kuratidzana rudo kuMalawi

PUROGIRAMU YEUSHUMIRI HWEDU UYE KURARAMA KWECHIKRISTU October 2018

Mharidzo Dzekuenzanisira

Mharidzo dzekuenzanisira dzinotaura nezvekutambura kuri kuita vanhu uye zvichazoitwa naMwari.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Jesu Anoda Makwai Ake

Jesu, Mufudzi Akanaka anoziva gwai rimwe nerimwe uye anoziva zvarinoda, zvarinogona uye zvarisingagoni.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Tevedzera Tsitsi Dzaiva naJesu

Chii chinoshamisa patsitsi dzaiva naJesu?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

“Ndakuitirai Muenzaniso”

Jesu akadzidzisa vaapostora vake kuti vazvininipise uye vaitirewo vamwe mabasa akaderera.

SHANDA NESIMBA MUUSHUMIRI

VaKristu Vechokwadi Vanozivikanwa Nerudo—Usaita Zvakangokunakira Uye Usakurumidza Kutsamwa

Kuti tiratidze rudo serwaKristu, tinofanira kuita zvakanakirawo vamwe torega kukurumidza kutsamwa.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

“Hamusi Venyika”

Vateveri vaJesu vanofanira kuva neushingi kuti vasakanganiswa nevanhu vari munyika.

KURARAMA KWECHIKRISTU

VaKristu Vechokwadi Vanozivikanwa Nerudo—Ita Kuti Ungano Irambe Yakabatana

Kuti tirambe takabatana tinofanira kuratidza rudo torega kuchengeta chigumbu.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Jesu Akapupurira Chokwadi

Sevateveri vaJesu, isuwo tinopupurira chokwadi nezvatinotaura uye zvatinoita.

KURARAMA KWECHIKRISTU

VaKristu Vechokwadi Vanozivikanwa Nerudo—Farira Chokwadi

Tinofanira kufarira chokwadi, kutaura chokwadi, uye kufunga zvinhu zvechokwadi, pasinei nekuti tiri kurarama munyika yakazara nhema uye zvinhu zvakaipa.