Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Chapupu chiri kuTuvalu chichipa munhu pepa rakanzi Vakafa Vangararamazve Here?

PUROGIRAMU YEUSHUMIRI HWEDU UYE KURARAMA KWECHIKRISTU October 2017

Mharidzo Dzekuenzanisira

Mharidzo yeMukai! uye yekudzidzisa chokwadi chekuti tingaratidza sei kuti tinoda Mwari. Shandisa mienzaniso iyi pakugadzira mharidzo dzako.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Uprofita hwaDhanieri Hwakataura Nezvekuuya kwaMesiya

Chitsauko 9 chaDhanieri chinotaura nezvekuuya kwaMesiya. Zvii zvimwe zvinotaurwa neuprofita uhwu?

KURARAMA KWECHIKRISTU

Zvaungaita Kuti Uve Mudzidzi weBhaibheri Anoshingaira

Kudzidza Bhaibheri uchishingaira kunogona kukubatsira kuti urambe wakavimbika paunoedzwa. Asi ungatangira papi?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Jehovha Aiziva Madzimambo Aizovapo

Jehovha akashandisa muprofita Dhanieri kutaura umambo hwaizovapo uye madzimambo ahwo.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Unofarira Rudo Rwakavimbika Sezvinoita Jehovha Here?

Chii chinoita kuti tive nerudo rwakavimbika? Tinodzidzei kubva pane zvakaitika kuna Hosiya nemudzimai wake akanga asina kuvimbika, Gomeri?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Ipa Jehovha Zvakanakisisa

Kupa Jehovha zvakanakisisa kunoita kuti afare uye zvinhu zvinokufambira zvakanaka. Ndechipi chimwe chezvibayiro zvinofarirwa naJehovha?

KURARAMA KWECHIKRISTU

Raramira Jehovha!

Upenyu chipo chinokosha. Tinoedza kushandisa matarenda edu neunyanzvi hwedu kukudza Jehovha uye kumushumira, sezvo ari iye akatipa upenyu.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

“Vanakomana Venyu Nevanasikana Venyu Vachaprofita”

Tingatsigira sei vakazodzwa pakuita basa rekuprofita?