Vanhu vaJehovha vanoshanda nesimba kuti varambe vachiwirirana. Pavanogumburana mumwe anogona kutofunga zvinhu zvisina musoro, asi Shoko raMwari rine simba rekutidzora.

Kana vaKristu vakagumburana, vanoita kuti pave nerugare . . .

19:11

  • nekuramba vakadzikama

18:13, 17

  • nekuva nechokwadi chekuti vanzwisisa nyaya yacho yose vasati vataura zvavanofunga

17:9

  • nekuregererana nemwoyo wose