ONA
Mashoko
Mufananidzo

Nei uchenjeri hunobva kuna Mwari huchikosha? Hunotichengetedza uye hunoita kuti tisapinda mumatambudziko. Hunoitawo kuti tive nemafungiro akanaka, titaure zvinovaka uye toita zvinhu zvakanaka.

Uchenjeri hunoita kuti tisadada

16:18, 19

  • Munhu akachenjera anoziva kuti uchenjeri hwese hunobva kuna Jehovha

  • Vaya vanenge vabudirira muupenyu kana kuti vane zvakawanda zvekuita muungano vanofanira kungwarira kuti vasapedzisira vava kudada kana kuzvikudza

Uchenjeri hunoita kuti titaure zvakanaka nevamwe

16:21-24

  • Munhu akachenjera anoona zvakanaka zvinoitwa nevamwe uye anotaura zvinhu zvakanaka nezvavo

  • Mashoko euchenjeri anoita kuti vanhu vade kuteerera uye anotapira seuchi, haasi ehasha kana ekupopotedzana