MUKAI!

Mubvunzo: Vamwe vanhu vanoramba kuti Jesu akamborarama pano panyika. Vamwewo vanoti zvakaoma kuti tinyatsoziva chokwadi. Munotiwo kudii?

Zvekutaura: Mukai! iyi inotibatsira kuona kuti chokwadi ndechipi.

DZIDZISA CHOKWADI

Mubvunzo: Chii chinoitika kana munhu afa?

Rugwaro: Joh 11:11-14

Chokwadi: Kana munhu afa, hapana kwaanoenda. Saka hatifaniri kutya kuti pane zvichaitika kana tafa. Jesu akafananidza rufu nekurara. Achamutsa hama dzedu kuti dzizoraramazve pano panyika sezvaakangoita kuna Razaro.—Job 14:14.

PEPA REKUKOKA MUNHU KUMISANGANO (inv)

Zvekutaura: Ndiri kukukokai kuti muzonzwa hurukuro yeBhaibheri uye hapabhadharwi mari. Ichaitirwa kwatinonamatira kuImba yoUmambo. [Mupe pepa rekumukoka, womuudza kune Imba yoUmambo, nenguva dzichaitwa musangano uye musoro wehurukuro yavose.]

Mubvunzo: Makambosvika paImba yoUmambo here? [Kana aine nguva, muratidze vhidhiyo inonzi Chii Chinoitwa paImba yoUmambo?]

NYORAWO MHARIDZO YAKO

Nyorawo mharidzo yako pachako yomuushumiri uchitevedzera mharidzo yokuenzanisira iri pamusoro apa.