Vaparidzi vari kukoka vanhu kumusangano

PUROGIRAMU YEUSHUMIRI HWEDU UYE KURARAMA KWECHIKRISTU October 2016

Mharidzo Dzekuenzanisira

Mazano ekushandisa pakupa vanhu Mukai!, pepa rekuvakoka kumisangano, uye kuvaudza chokwadi chemuBhaibheri pamusoro pekuti chii chinoitika patinofa. Gadzirawo mharidzo dzako.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

“Vimba naJehovha Nomwoyo Wako Wose”

Zvirevo 3 inotiudza kuti Mwari achatipa mubayiro kana tikavimba naye. Ungaziva sei kuti unovimba naJehovha nemwoyo wako wose?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

“Mwoyo Wako Ngaurege Kutsauka”

Zvirevo 7 inotsanangura zvinhu zvinoita kuti mukomana azoguma aita chivi nemhaka yekuti mwoyo wake unenge watsauka pana Jehovha. Tinodzidzei pane zvaanokanganisa?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Uchenjeri Huri Nani Kupfuura Ndarama

Zvirevo 16 inoti kuva neuchenjeri kuri nani kupfuura ndarama. Nei uchenjeri hunobva kuna Mwari huchikosha chaizvo?

KURARAMA KWECHIKRISTU

Ungaita Sei Kuti Upe Mhinduro Dzakanaka?

Mhinduro dzakanaka dzinovaka vamwe uye dzinobatsira vacho vanenge vachipindura. Mhinduro yakanaka inenge yakaita sei?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Ita Zvinhu Zvinoita Kuti Muve Nerugare

VaKristu vanoshanda nesimba kuti varambe vachiwirirana. Patinogumburana tinogona kutofunga zvinhu zvisina musoro, asi Shoko raMwari rine simba rekutidzora.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

“Rovedza Mwana Nzira Yaanofanira Kufamba Nayo”

Nei kuranga vana kuchikosha? Zvirevo 22 ine mazano akanaka anobatsira vabereki.

KURARAMA KWECHIKRISTU

Uri Kushandisa Makadhi eJW.ORG Here?

Shandisa makadhi aya pose panomuka mukana kuti uudze vanhu nezveShoko raMwari kana kuti nezvejw.org.