Kuvakwa kweImba yoUmambo kuAustralia

PUROGIRAMU YEUSHUMIRI HWEDU UYE KURARAMA KWECHIKRISTU November 2018

Mharidzo Dzekuenzanisira

Mharidzo dzekuenzanisira dzinotaura nezvekuti tichazoona hama dzedu dzakafa.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

“Unondida Here Kupfuura Idzi?”

Petro aifanira kusarudza kuti aizokoshesa basa rake here kana kuti kuita zvinhu zvine chekuita neUmambo.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Mweya Mutsvene Unodururwa Paungano yechiKristu

Pasinei nekuti vaibva kunyika dzakasiyana-siyana, vaKristu ava 3 000 vakabhabhatidzwa vainamata vakabatana.

KURARAMA KWECHIKRISTU

Kushanda Pamwe Chete Mundima Ine Mitauro Yakawanda

Zvii zvingaitwa nevaparidzi vemuungano idzi kuti vaparidzire munhu wese asi vachizviita zvakarongeka?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Vakaramba Vachitaura Shoko raMwari Neushingi

Chii chakabatsira vaapostora kuti vataure nechivimbo uye neushingi?

KURARAMA KWECHIKRISTU

Zvibereko Zvekuparidza Nezvingoro Pasi Rese

Zvii zvinoratidza kuti kuparidza nechingoro kuri kubudirira?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Ungano Itsva yechiKristu Inoedzwa

Ungano itsva yechiKristu yakatsungirira pasinei nekutambudzwa uye yakawedzera kukura nekuti yaibatsirwa naJehovha.

KURARAMA KWECHIKRISTU

“Kuzadza Ruoko Nechipo chaJehovha”

Tinogona kupa zvipo nenzira dzakasiyana-siyana kuti titsigire basa redu munyika medu uye pasi rese.