Zvapupu zvekuGeorgia zvichiratidza munhu bhuku raMhuri Yenyu Inogona Kufara

PUROGIRAMU YEUSHUMIRI HWEDU UYE KURARAMA KWECHIKRISTU November 2017

Mharidzo Dzekuenzanisira

Mharidzo yeNharireyomurindi uye yekudzidzisa chokwadi nezvezita raMwari. Shandisa mienzaniso iyi pakugadzira mharidzo dzako.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

“Tsvakai Jehovha Kuti Murambe Muchirarama”

Zvinorevei kutsvaka Mwari? Tinodzidzei kubva kuvaIsraeri vakarega kutsvaka Jehovha?

KURARAMA KWECHIKRISTU

Kuvandudza Unyanzvi Hwedu Muushumiri​—Kudzokera Kunoona Munhu Akafarira

Zvaungaita kuti ubudirire paunodzokera kumunhu akafarira. Ita kuti arambe achifarira, gadzirira, uye ramba uine chinangwa chekutanga chidzidzo cheBhaibheri.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Dzidza Kubva Pazvikanganiso Zvako

Nyaya yaJona inoratidza kuti Jehovha Mwari haatiramwi patinokanganisa, asi anoda kuti tidzidze kubva pazvikanganiso zvedu tobva tagadzirisa.

KURARAMA KWECHIKRISTU

Zvidzidzo Zvatinowana Mubhuku raJona

Nyaya yaJona inogona kutibatsira kana tikasangana nezvinhu zvinorwadza, kugadzirisa maonero atinoita ushumiri uye kuziva kuti munyengetero unogona kutisimbisa.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Jehovha Anodei Kwatiri?

Kunamata kwedu kwakabatana papi nemabatiro atinoita vatinonamata navo?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Ramba Wakamuka Pakunamata Uye Uchishingaira

Zvaiita sekuti vaBhabhironi vakanga vasiri kuzokwanisa kuparadza Judha. Asi zvaiva zvaprofitwa ndizvo zvaizoitika, uye Habhakuki aifanira kuramba akazvimirira.

KURARAMA KWECHIKRISTU

Ramba Wakamuka Pakunamata Uye Uchishingaira Zvinhu Pazvinochinja

Kuchinja kwezvinhu kukada kuvhiringidza kunamata kwedu uye ukama hwedu naJehovha, chii chichatibatsira kuti tirambe takamuka pakunamata uye tichishingaira?