Basa rekuyamura riri kuitwa kuUnited States

PUROGIRAMU YEUSHUMIRI HWEDU UYE KURARAMA KWECHIKRISTU May 2019

Mharidzo Dzekuenzanisira

Mharidzo dzekuenzanisira dzinotaura nezverufu uye kumutswa.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

“Hatidzokeri Shure”

Kufunga nezvemakomborero atichapiwa naMwari kunoita kuti tifare uye tisadzokera shure.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Basa Redu Rekuyamura

Kubatsira vaKristu vanenge vawirwa nenjodzi chitori chikamu chebasa redu dzvene.

KURARAMA KWECHIKRISTU

Basa Redu Rekuyamura Rakabatsira Sei vaKristu Vari kuCaribbean?

Vamwe vaKristu vakabatsira sei hama nehanzvadzi dzakawirwa nenjodzi kuzvitsuwa zvekuCaribbean?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Pauro Aiva ‘Nemunzwa Munyama’

Pauro angangodaro airevei paakataura kuti akanga aine “munzwa munyama”?

KURARAMA KWECHIKRISTU

Unogona Kutsungirira Kunyange Uine “Munzwa Munyama”!

Zvii zvatingaita kuti Jehovha atibatsire kutsungirira?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

“Ndakamutsiura Takanyatsotarisana”

Sezvo tiine chivi, tinofanira kuramba tichibvisa karusarura kese katingava tiinako.

KURARAMA KWECHIKRISTU

Zvii Zvatingaita Kuti Tichengetedze Nzvimbo Dzedu Dzekunamatira?

Dzimba dzeUmambo dzakasiyana nezvimwe zvivako pakuti inzvimbo dzakatsaurirwa kuna Jehovha.