Kuparidza munzvimbo inonzi Tonga

PUROGIRAMU YEUSHUMIRI HWEDU UYE KURARAMA KWECHIKRISTU May 2018

Mharidzo Dzekuenzanisira

Mharidzo dzekuenzanisira dzinotaura nezveramangwana revanhu uye nyika.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Tora Danda Rako Rekutambudzikira, Urambe Uchinditevera

Nei vaKristu vachifanira kugara vachinyengetera, vachidzidza Bhaibheri, vachiita ushumiri uye vachipinda misangano?

KURARAMA KWECHIKRISTU

Batsirai Mwana Wenyu Kuti Atevere Kristu

Vabereki vangabatsira sei vana vavo kuzvitsaurira kuna Jehovha uye kuzobhabhatidzwa?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Chiratidzo Chinosimbisa Kutenda

Kuchinja kwakaita Jesu chitarisiko kwakaita kuti Petro azoita sei? Uprofita hweBhaibheri hunosimbisa sei kutenda kwedu?

KURARAMA KWECHIKRISTU

“Zvasungwa Pamwe Chete Pajoko naMwari . . . ”

VaKristu vanokoshesa mhiko dzavo dzemuchato. Murume nemudzimai vanoshandisa Bhaibheri kana paine zviri kunetsa muwanano yavo.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Chirikadzi Iyi Yadonhedzera Kupfuura Vose

Tinodzidzei kubva panyaya yechirikadzi yakadonhedzera tumari tuviri twaisambokosha?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Usakundwa Nekutya Vanhu

Chii chakaita kuti vaapostora varare uye varambe Jesu? Pashure pekunge Jesu amutswa, chii chakabatsira vaapostora kuti vakwanise kuparidza kunyange pavaipikiswa?

KURARAMA KWECHIKRISTU

Jehovha Achakubatsira Kuti Usatya

Unombotya here kuti vanhu vazive kuti uri chapupu chaJehovha? Kana uchitya, ungaita sei kuti uve neushingi?