Ebhedhi-mereki aishanda mumuzinda waMambo Zedhekiya uye akaratidza unhu hunodiwa naMwari

38:7-13

  • Akaratidza ushingi achibva akurumidza kunotaura naMambo Zedhekiya nezvaJeremiya uye akabva abudisa Jeremiya mumugodhi

  • Akaratidza mutsa nekupa Jeremiya mamvemve nemachira kuti tambo isamukuzvura muhapwa