ONA
Mashoko
Mufananidzo

32:9-14

  • Jeremiya akaita zvaienderana nemutemo paakatenga munda.

33:10, 11

  • Jehovha akaratidza kunaka kwake paakavimbisa kuti vanhu vaizopfidza aizovaregerera uye aizoita kuti vadzokere kuIsraeri.

Ndezvipi zvawakaitirwa naJehovha zvakakuratidza kuti ndiMwari akanaka?