Zvapupu zviri kugadzira paImba yeUmambo kuSwitzerland

PUROGIRAMU YEUSHUMIRI HWEDU UYE KURARAMA KWECHIKRISTU May 2017

Mharidzo Dzekuenzanisira

Mharidzo yeNharireyomurindi uye yekudzidzisa chokwadi chinotaurwa neBhaibheri nezveramangwana. Shandisa mienzaniso iyi pakugadzira mharidzo dzako.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Chiratidzo Chekuti vaIsraeri Vaizodzorerwa Kunyika Yavo

Zvii zvaivimbiswa naJehovha Mwari paakaudza muprofita Jeremiya kuti atenge munda? Jehovha akaratidza sei kuti ndiMwari akanaka?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Iva Neushingi Uye Mutsa Sezvakaitwa naEbhedhi-mereki

Akaratidza ushingi achibva akurumidza kunotaura naMambo Zedhekiya nezvaJeremiya uye akabva abudisa Jeremiya mumugodhi.

KURARAMA KWECHIKRISTU

Kuchengetedza Nzvimbo Dzatinonamatira

Nzvimbo dzatinonamatira dzine zita dzvene raMwari, saka dzinofanira kugara dzichiratidzika zvakanaka. Mumwe nemumwe angaitei kuti dzigare dzichiratidzika zvakanaka?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Jehovha Achaitira Mumwe Nemumwe Zvinoenderana Nemabasa Ake

Jeremiya naMambo Zedhekiya vaigara muJerusarema, asi zvavakaita zvainge zvakasiyana.

KURARAMA KWECHIKRISTU

Jehovha Haakanganwi Rudo Rwenyu

Jehovha anoona sei vashumiri vake vakwegura vasingachakwanisi kuita zvakawanda muushumiri?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Usaramba “Uchizvitsvakira Zvinhu Zvikuru”

Bharuki aibatsira Jeremiya, asi pane nguva yaakanga asingachaisi pfungwa dzake dzose panyaya dzekunamata. Aifanira kuitei kuti apone paizoparadzwa Jerusarema?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Jehovha Anokomborera Vanozvininipisa Uye Anoranga Vanozvikudza

Bhabhironi raizvikudza uye rakatambudza vanhu vaJehovha. VaIsraeri vainge vapfidza vakasunungurwa, asi chii chakazoitika kuBhabhironi?