Zvakaudzwa Jeremiya kuti aite zvaiva zvisiri nyore uye zvainyatsoratidza kuti Jehovha aida kuparadza rudzi rwaJudha rwainge rwakaoma musoro pamwe chete neguta ravo reJerusarema.

Jeremiya akatenga bhandi rerineni

13:1, 2

  • Kusunga kwakaita Jeremiya bhandi iri muchiuno kwairatidza kuti Jehovha aikwanisa kuva neukama hwepedyo zvikuru nevaIsraeri

Jeremiya akaenda nebhandi racho kuRwizi rwaYufratesi

13:3-5

  • Akanoriviga pamukaha wedombo, achibva adzokera kuJerusarema

Jeremiya akadzokera kuRwizi rwaYufratesi kunotora bhandi racho

13:6, 7

  • Akawana bhandi racho raora

Jeremiya paakaita zvaakanga atumwa, Jehovha ndipo paakazomutsanangurira kuti aizviitirei

13:8-11

  • Kuteerera kwakaita Jeremiya pachinhu chaiita sechidiki kwakabatsira kuti mashoko aJehovha anyatsosvika pamwoyo yevanhu