Chirangaridzo chinoita kuti tive nemukana wekudzamisa pfungwa tichifunga zvikomborero zvatichawana nekuti Jesu akatifira. Chimwe chacho rumuko. Jehovha aisamboda kuti vanhu vafe. Ndokusaka tichirwadziwa chaizvo kana tikafirwa nemunhu watinoda. (1VaK 15:26) Jesu akarwadziwa paakaona vadzidzi vake vachichema Razaro. (Joh 11:33-35) Sezvo Jesu achinyatsoratidza zvakaita Baba vake, tine chokwadi kuti Jehovha anorwadziwawo paanotiona tichichema hama neshamwari dzedu dzinenge dzafa. (Joh 14:7) Jehovha ari kumirira nguva yaachamutsa vashumiri vake vakafa, uye isuwo tinofanira kumirira nguva iyoyo.Job 14:14, 15.

Sezvo Jehovha ari Mwari akarongeka, zvine musoro kutarisira kuti achaita kuti rumuko rwuitike nenzira yakarongeka. (1VaK 14:33, 40) Panzvimbo pekuva nemariro, pachava nenguva dzekugamuchira vanenge vachimutswa. Unodzamisa pfungwa here uchifunga nezverumuko, kunyanya paya paunenge wafirwa? (2VaK 4:17, 18) Unotenda Jehovha here neurongwa hwerudzikinuro uye nekutiratidza muMagwaro kuti vakafa vachararamazve?VaK 3:15.

  • Ndedzipi hama neshamwari dzaunonyanya kutarisira kuzoona zvakare?

  • Ndevapi vanhu vemuBhaibheri vaunonyanya kutarisira kuzoona wotaura navo?