NHARIREYOMURINDI

Mubvunzo: Makambonzwawo here mashoko aya anozivikanwa nevakawanda?

Rugwaro: Joh 3:16

Zvekutaura: Nharireyomurindi iyi inotsanangura kuti kutambura kwakaita Jesu uye rufu rwake zvinokubatsira sei.

NHARIREYOMURINDI (peji yekupedzisira)

Mubvunzo: Onai mubvunzo uyu nemhinduro dzinowanzopiwa nevamwe. [Verenga mubvunzo wekutanga pamwe chete nemhinduro dziri pasi pacho.] Mungaupindurawo sei?

Rugwaro: Mt 4:1-4

Zvekutaura: Dhiyabhorosi akataura naJesu achimuedza. Izvi zvinoratidza kuti Dhiyabhorosi haasi uipi huri mumwoyo memunhu. Ndezvipi zvimwe zvinotaurwa neBhaibheri nezvaDhiyabhorosi? Nyaya ino inotsanangura zvimwe zvacho.

PEPA REKUKOKA VANHU KUCHIRANGARIDZO

Zvekutaura: Tiri kupa vanhu pepa iri rekuvakoka kumusangano unokosha zvikuru. [Ipa saimba pepa racho.] Musi wa23 March, mamiriyoni evanhu pasi rose achaungana kuti ayeuke rufu rwaJesu Kristu uye kuti anzwe hurukuro yeBhaibheri inotaura kubatsirwa kwatinoitwa nerufu rwake. Hapana mari yamunobhadhariswa. Pepa iri rinoratidza nguva nenzvimbo ichaitirwa musangano wacho. Ndinokukumbirai kuti muuye kana muchikwanisa.

NYORAWO MHARIDZO YAKO

Nyorawo mharidzo yako pachako yomuushumiri uchitevedzera mharidzo yokuenzanisira iri pamusoro apa.