Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

 KURARAMA KWECHIKRISTU

Unonyatsotenda Zvinhu Zvinovimbiswa naJehovha Here?

Unonyatsotenda Zvinhu Zvinovimbiswa naJehovha Here?

Joshua naSoromoni vakataura kuti hapana kana shoko rimwe chete rakataurwa naJehovha rakakundikana. (Jos 23:14; 1Mad 8:56) Zvakataurwa nezvapupu zviviri izvi zvinoita kuti kutenda kwedu kuwedzere kusimba.—2VaK 13:1; Tit 1:2.

Panguva yakararama Joshua, Jehovha akazadzisa sei zvaakanga avimbisa? Semhuri, onai vhidhiyo inonzi ‘Hapana Kana Shoko Rimwe Chete Rakakundikana.’ Kana mapedza pindurai mibvunzo iyi: (1) Zvii zvaungaita kuti utevedzere kutenda kwaiva naRakabhi? (VaH 11:31; Jak 2:24-26) (2) Zvakaitwa naAkani zvinoratidza sei kuti kusateerera kunokonzera matambudziko? (3) Kunyange zvazvo vaGibhiyoni vaiva varwi, nei vakanyepera Joshua vachibva vaita rugare nevaIsraeri? (4) Zvakataurwa naJehovha zvakazadzika sei madzimambo mashanu evaAmori paakanga ava kuda kurwisa vaIsraeri? (Jos 10:5-14) (5) Zvii zvawakaitirwa naJehovha pamusana pekuisa Umambo hwake uye kururama kwake pakutanga muupenyu?—Mt 6:33.

Patinofunga zvese zvakaitwa naJehovha, zvaari kuita uye zvaachaita, kutenda kwedu kucharamba kuchisimba.—VaR 8:31, 32.

Une kutenda sekwaiva naJoshua here?