Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

 PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI | 2 VATESARONIKA 1-3

Kuratidzwa Kwemunhu Asingateereri Mutemo

Kuratidzwa Kwemunhu Asingateereri Mutemo

2:6-12

Pauro airevei mumavhesi aya?

  • ‘Chinodzora’ (vs. 6)—Vanofanira kunge vaiva vaapostora

  • “Azoratidzwa” (vs. 6)—Vaapostora pavakafa, vaKristu vakanga vatsauka vakatanga kuoneka unyengeri hwavo uye kuti vaidzidzisa dzidziso dzenhema

  • “Kusateerera mutemo uku . . . kwakavanzika” (vs. 7)—Panguva yakararama Pauro “munhu asingateereri mutemo” akanga asati ava kunyatsozivikanwa kuti ndiani

  • “Munhu asingateereri mutemo” (vs. 8)—Vatungamiriri vemachechi enhema anozviti ndeechiKristu

  • ‘Ishe Jesu paacharatidza kuvapo kwake achaparadza munhu asingateereri mutemo’ (vs. 8)—Jesu acharatidza kuti ndiMambo paachaparadza nyika yaSatani kusanganisira “munhu asingateereri mutemo”

Mavhesi aya anokubatsira sei kuti ushingaire pakuparidza uchiziva kuti nguva yapera?