Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

 PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI | MATEU 8-9

Jesu Aida Vanhu

Jesu Aida Vanhu

Zvitsauko 8 ne9 zvaMateu zvinotaura nezveushumiri hwaJesu muGarireya. Paakaporesa vanhu, akaratidza simba raaiva naro, asi chikuru ndechekuti akaratidza rudo uye tsitsi dzaaiva nadzo.

 1. Jesu akaporesa murume aiva nemaperembudzi.—Mt 8:1-3

 2. Jesu akaporesa mushandi wemukuru weuto.—Mt 8:5-13

  Akaporesa amai vemudzimai waPetro.—Mt 8:14, 15

  Akadzinga madhimoni uye akarapa vanhu vairwara.—Mt 8:16, 17

 3. Jesu akadzinga madhimoni aityisa, achibva aita kuti aende munguruve.—Mt 8:28-32

 4. Jesu akarapa munhu akanga akaoma rutivi.—Mt 9:1-8

  Akarapa mukadzi akanga abata nguo yake uye akamutsa mwana waJairosi.—Mt 9:18-26

  Akarapa mapofu nembeveve.—Mt 9:27-34

 5. Jesu akafamba mumaguta nemumisha, achirapa hosha dzemarudzi ese neundonda hwemarudzi ese. —Mt 9:35, 36

Ndingawedzera sei kuratidza rudo uye tsitsi kune vamwe?