MuMharidzo yepaGomo, Jesu akati: “Regai kuzvidya mwoyo pamusoro pemweya yenyu.” (Mt 6:25) Sezvo tichirarama munyika yaSatani, tinotombozvidya mwoyo dzimwe nguva. Asi Jesu akadzidzisa kuti tisanyanya kuzvidya mwoyo. (Zvi 12:25) Nemhaka yei? Nekuti kuzvidya mwoyo zvakanyanya, kunyange nezvinhu zvinodiwa pakurarama, kunogona kutivhiringidza topedzisira tava kuomerwa nekuisa Umambo pekutanga. (Mt 6:33) Zvimwe zvakazotaurwa naJesu zvichatibatsira kuti tisanyanya kuzvidya mwoyo.

Zvii zvandinoda kurega kuzvidya mwoyo nezvazvo?