Zvapupu zvichipa munhu turakiti pedyo neMonrovia kuLiberia

PUROGIRAMU YEUSHUMIRI HWEDU UYE KURARAMA KWECHIKRISTU January 2018

Mharidzo Dzekuenzanisira

Mharidzo dzekuenzanisira dzinoratidza kuti Bhaibheri richiri kushanda.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

“Umambo Hwokumatenga Hwaswedera Pedyo”

Johani airarama upenyu husina zvakawanda, achizvipira kuita zvinodiwa Mwari. Kusava nezvakawanda kunoita kuti tikwanise kuita zvakawanda pakushumira Mwari.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Zvatinodzidza paMharidzo yaJesu yepaGomo

Kuziva zvinodiwa zvedu zvemweya kunorevei? Zvii zvatingada kugadzirisa papurogiramu yedu yezvinhu zvekunamata?

KURARAMA KWECHIKRISTU

Tanga Waita Kuti Uve Norugare Nehama Yako—Ungazviita Sei?

Jesu akadzidzisa kutii nezvekubatana kwakaita kunamata kunodiwa naMwari nekuva nerugare nehama yedu?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Rambai Muchitanga Kutsvaka Umambo

Pazvinhu zvese zvatinogona kutaura mumunyengetero ndezvipi zvinonyanya kukosha?

KURARAMA KWECHIKRISTU

Musazvidya Mwoyo

PaMharidzo yake yepaGomo, Jesu airevei paakaudza vadzidzi vake kuti vasazvidya mwoyo?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Jesu Aida Vanhu

Jesu paakaporesa vanhu, akaratidza simba raaiva naro, asi chikuru ndechekuti akaratidza rudo uye tsitsi dzaaiva nadzo.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Jesu Akazorodza Vanhu

Patinobhabhatidzwa, tinenge tichibvuma joko rekuva mudzidzi waJesu, uye kuita zvese zvinotarisirwa kumuKristu. Asi kuita izvi kunozorodza.