ONA
Mashoko
Mufananidzo

Pachine makore 200 Bhabhironi risati raparadzwa, Jehovha akaudza Isaya kuti anyore uprofita hwairatidza kuti Bhabhironi raizoparadzwa sei.

44:27–45:2

  • Koreshi ndiye aizokunda Bhabhironi

  • Madhoo maviri eguta racho aizosiyiwa akavhurika

  • Rwizi rwaYufratesi, urwo rwaibatsira pakudzivirira guta iri, ‘rwaizopwa’