Bhaibheri rakagara rataura kuti Satani aizotitambudza achida kuvhiringidza ushumiri hwedu. (Joh 15:20; Zva 12:17) Kune dzimwe nyika, vamwe vatinonamata navo vari kutambudzwa. Saka tingavabatsira sei? Tinogona kuvanyengeterera. “Kuteterera kwomunhu akarurama, kune simba guru.”Jak 5:16.

Zvii zvatingataura patinenge tichinyengetera? Tinogona kukumbira Jehovha kuti ape hama nehanzvadzi dzedu ushingi. (Isa 41:10-13) Tinogona kunyengeterera vanhu vane zvinzvimbo kuti vatibvumire kuparidza takasununguka, ‘toramba tichirarama upenyu hwakadzikama nohwakanyarara.’—1Ti 2:1, 2.

Pauro naPetro pavaitambudzwa, vaKristu vavainamata navo vakavanyengeterera vachitotaura mazita avo. (Mab 12:5; VaR 15:30, 31) Kunyange tisingazivi mazita ehama nehanzvadzi dziri kutambudzwa, tinogona kutaura mazita eungano kana nyika yavo

Nyora nyika dzine vaKristu vari kutambudzwa vaungada kunyengeterera.