Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Mharidzo Dzekuenzanisira

Mharidzo Dzekuenzanisira

NHARIREYOMURINDI

Mubvunzo: Vamwe vanhu vanofunga kuti Bhaibheri harichashandi, asi vamwe vanoti richiri kushanda. Munotiwo kudii?

Rugwaro: 2Ti 3:16, 17

Zvekutaura: Magazini iyi inoratidza kuti Bhaibheri rinogona kutibatsira pazvinhu zvipi uye kuti mungaita sei kuti zvamunoverenga muBhaibheri zvikubatsirei.

DZIDZISA CHOKWADI

Mubvunzo: Nyika yava pedyo nekuguma here?

Rugwaro: Mt 24:3, 7, 14

Chokwadi: Bhaibheri rinoratidza kuti nyika yava pedyo nekuguma. Uye tinofanira kutofara nekuti izvi zvinoreva kuti kana nyika yaguma, matambudziko edu anenge apera.

MASHOKO AKANAKA ANOBVA KUNA MWARI!

Zvekutaura: Ndangoti ndipfuure nepano ndichikuudzai nezveurongwa hwedu hwekudzidza nevanhu Bhaibheri vasingabhadhari. Bhuku iri rinoratidza kuti mungawana papi mhinduro dzemibvunzo inokosha muBhaibheri renyu.

Mubvunzo: Makamboverenga Bhaibheri here? Regai ndikuratidzei kuti zvidzidzo zviri mubhurocha iri zviri nyore sei. [Kurukurai mubvunzo 1 uri muchidzidzo 2.]

Rugwaro: Zva 4:11

NYORAWO MHARIDZO YAKO

Nyorawo mharidzo yako pachako yomuushumiri uchitevedzera mharidzo yokuenzanisira iri pamusoro apa.