ONA
Mashoko
Mufananidzo

Jehovha akavimbisa kuti kunamata kwechokwadi kwaizotangazve patemberi yaiva muJerusarema. Asi vanhu vainge vari muutapwa kuBhabhironi pavakadzoka, vakasangana nematambudziko akawanda, aisanganisira murayiro wamambo wekuti vamire kuvaka kwavaiita. Vakawanda vaitya kuti vaisazombopedza kuvaka.

 1. munenge muna 537 B.C.E.

  Koreshi akazivisa kuti temberi ivakwezve

 2. 3:3

  Mwedzi wechi7

  Atari inogadzirwa; zvibayiro zvinopiwa

 3. 3:10, 11

  536 B.C.E.

  Nheyo inovakwa

 4. 4:23, 24

  522 B.C.E.

  Mambo Atashasta akamisa basa rekuvaka

 5. 5:1, 2

  520 B.C.E.

  Zekariya naHagai vakakurudzira vanhu kuti vaenderere mberi nekuvaka

 6. 6:15

  515 B.C.E.

  Temberi inopera kuvakwa