ONA
Mashoko
Mufananidzo

MANASE

Jehovha akabvumira kuti atapwe nevaAsiriya ndokubva aendeswa kuBhabhironi akasungwa

KUTONGA KWAKE ASATI ATAPWA

 • Akavakira vanamwari venhema atari

 • Akapa vanakomana vake sezvibayiro

 • Akateura ropa risina mhosva

 • Akakurudzira vanhu kuti vaite zvemidzimu

KUTONGA KWAKE ASUNUNGURWA

 • Akazvininipisa chaizvo

 • Akanyengetera kuna Jehovha; akapa zvibayiro

 • Akabvisa atari dzavanamwari venhema

 • Akakurudzira vanhu kuti vanamate Jehovha

JOSIYA

MUMAKORE OSE AAKATONGA

 • Akatsvaka Jehovha

 • Akachenesa Judha neJerusarema

 • Akagadzirisa imba yaJehovha; akawana bhuku reMutemo