Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Mharidzo Dzekuenzanisira

Mharidzo Dzekuenzanisira

NHARIREYOMURINDI

Mubvunzo: Munofunga kuti panyika paizonakidza kurarama here kudai munhu wose aiita zvinotaurwa nevhesi iyi yeBhaibheri?

Rugwaro: VaH 13:18

Zvekutaura: Bhaibheri rinotikurudzira kuti tive vakatendeseka muzvinhu zvose. Saka tinofanira kuva vanhu vakatendeseka pane zvose zvatinoita muupenyu hwedu. Izvi ndizvo zviri kutsanangurwa neNharireyomurindi iyi.

NHARIREYOMURINDI (peji yekupedzisira)

Mubvunzo: Ndingadawo kunzwa zvamunofunga nezvemubvunzo uyu. [Verenga mubvunzo wekutanga.] Vamwe vanoti patinofa pane chimwe chinhu chiri matiri chinoenderera mberi nekurarama kune imwe nzvimbo uye vamwe vanoti kana munhu afa zvatopera. Munotiwo chii?

Rugwaro: Mup 9:5

Zvekutaura: Pano panotsanangura zvimwe zvinotaurwa neBhaibheri nezvenyaya iyi. Munogona kuzoverenga kuti muzvinzwire. Uye tinogona kuzokurukura nezvazvo patinozoonana.

MASHOKO AKANAKA ANOBVA KUNA MWARI!

Zvekutaura: Ndangoti ndipfuure nepano ndichikuudzai nezveurongwa hwedu hwekudzidza nevanhu Bhaibheri vasingabhadhari. Bhuku iri rinoratidza kuti mungawana papi mhinduro dzemibvunzo inokosha muBhaibheri renyu.

Mubvunzo: Makamboverenga Bhaibheri here? Regai ndikuratidzei kuti zvidzidzo zviri mubhurocha iri zviri nyore sei. [Kurukurai mubvunzo 1 uri muchidzidzo 2.]

Rugwaro: Zva 4:11

NYORAWO MHARIDZO YAKO

Nyorawo mharidzo yako pachako yomuushumiri uchitevedzera mharidzo yokuenzanisira iri pamusoro apa.