Hanzvadzi dziri kushandisa bhurocha raMashoko Akanaka kuMadagascar

PUROGIRAMU YEUSHUMIRI HWEDU UYE KURARAMA KWECHIKRISTU January 2016

Mharidzo Dzekuenzanisira

Mazano ezvatingataura pakupa vanhu magazini eNharireyomurindi neAwake! uyewo bhurocha raMashoko Akanaka Anobva Kuna Mwari! Shandisa mharidzo idzi kuti unyorewo mharidzo dzako.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Kunamata Jehovha Kunoda Kuti Munhu Ashande Nesimba

Ita seuri kuona kushingaira kwaMambo Hezekiya pakunamata. Shandisa mifananidzo, mepu uye nguva inoratidza paiitika zvinhu zviri muna 2 Makoronike 29-30.

SHANDA NESIMBA MUUSHUMIRI

Kuitisa Chidzidzo cheBhaibheri Uchishandisa Bhurocha raMashoko Akanaka

Zvinhu zvishanu zviri nyore zvaunogona kuita pakudzidzisa munhu Bhaibheri uchishandisa bhurocha raMashoko Akanaka Anobva Kuna Mwari!

KURARAMA KWECHIKRISTU

Chikomborero Chatiinacho Chekuvaka Nekugadziridza Nzvimbo Dzekunamatira

Tingaratidza sei tinoshingairira uye tinoda basa dzvene rinoitirwa paimba yekunamatira?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Jehovha Anokoshesa Kupfidza Kwechokwadi

Kupfidza kwechokwadi kwakaita Manase kwakabatsira. Ona kusiyana kweutongi hwake asati atapwa uye pashure pekunge asunungurwa kubva kuBhabhironi. (2 Makoronike 33-36)

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Jehovha Anozadzisa Zvaanovimbisa

Nguva yaiitika zviri pana Ezra 1-5. Pasinei nematambudziko aivapo, vaJudha vanodzoka kubva kuBhabhironi, vanotangazve kunamata Jehovha, uye vanovakazve temberi.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Jehovha Anoda Vashumiri Vanozvipira

Ezra nevaaiva navo vachienda kuJerusarema vaifanira kushinga, kuva nekutenda kwakasimba, uye kushingaira kunamata Jehovha. Shandisa mepu kuti ufungidzire mafambiro avakaita.

KURARAMA KWECHIKRISTU

Kuvandudza Unyanzvi Hwedu Muushumiri—Kusiya Pekutangira Kuitira Patinozodzokera

Zvinhu zvitatu zvinobatsira kuti tibudirire patinodzokera kunoona vanhu vakafarira chokwadi Bhaibheri.