Zef 2:2, 3

Kana tichida kuzoponeswa naJehovha pazuva rekutsamwa kwake, hatifaniri kungogumira pakuzvitsaurira kwaari. Tinofanira kuteerera zvakataurwa naZefaniya kuvaIsraeri.

  • Tsvaka Jehovha: Ramba uine ukama hwakanaka naJehovha uri musangano rake

  • Tsvaka kururama: Tsigira mitemo yaJehovha

  • Tsvaka unyoro: Zvininipise uchiita zvinodiwa naMwari uye bvuma kurangwa

Ndingawedzera sei kutsvaka Jehovha, kururama uye unyoro?