NEI ZVICHIKOSHA? Vanhu vanofanira kuziva zvinodiwa naJehovha uye vozviita kuti vamunamate nenzira yaanoda. (Isa 2:3, 4) Bhuku rechipiri ratinodzidza nevanhu ndera“Rambai Muri Murudo rwaMwari” uye rinovabatsira kuti vaone kushanda kunoita zvinotaura Bhaibheri muupenyu. (VaH 5:14) Patinenge tichivadzidzisa, tinofanira kuedza kusvika pamwoyo kuitira kuti vazvisarudzire vega kuchinja upenyu hwavo.VaR 6:17.

MAITIRWO AZVO:

  • Nyatsogadzirira uchifunga zvinhu zvichabatsira munhu wauri kudzidza naye. Tsvaga mibvunzo ichakubatsira kuti uone zviri mumwoyo make.Zvi 20:5; be 259

  • Kurukurai mabhokisi ari mubhuku iri kuti umubatsire kuona kukosha kwekushandisa zvinotaurwa neBhaibheri

  • Panyaya dzekuti Bhaibheri harina mutemo wakajeka, mubatsire kushandisa hana yake asi usabva wamuudza zvekuita.VaG 6:5

  • Pazvinhu zvaakadzidza, shandisa ungwaru kuona kuti ndezvipi zviri kumuomera kuita. Mukurudzire nemutsa kuti achinje mararamiro ake asi ngaazviite zvichibva pakuda kwaanoita Jehovha.Zvi 27:11; Joh 14:31