Tinofanira kutevedzera zvakaitwa naIsaya. Akaratidza kuti aiva nekutenda uye akakurumidza kubvuma basa raakatumwa kunyange zvazvo akanga asingazivi kuti zvii zvaida kuitwa. (Isa 6:8) Unogona kugadzirisa upenyu hwako here kuti uende kunodiwa vaparidzi voUmambo vakawanda? (Pis 110:3) Zvakakosha kuti utange waona kuti zvii zvinodiwa. (Ru 14:27, 28) Asi unofanira kuzvipira kusiya zvimwe zvinhu kuitira kuti uite basa rekuparidza. (Mt 8:20; Mk 10:28-30) Sezvataona muvhidhiyo inonzi Kutamira Kunodiwa Vaparidzi Vakawanda, makomborero atinowana pakushumira Jehovha anopfuura zvinhu zvatinenge takasiya.

MAPEDZA KUONA VHIDHIYO, PINDURAI MIBVUNZO INOTEVERA:

  • Zvii zvakasiyiwa nemhuri yaHama Williams kuti vakwanise kuenda kuEcuador?

  • Zvii zvavakatanga vafunga nezvazvo pavaitsvaka kuti voenda kunyika ipi?

  • Vakawana makomborero api?

  • Ungawana kupi mamwe mashoko kana uchida kuenda kunodiwa vaparidzi vakawanda?

PAMANHERU EKUNAMATA KWEMHURI ANOTEVERA, KURUKURAI MIBVUNZO IYI:

  • Zvii zvatingaita semhuri kuti tiwedzere ushumiri hwedu? (km 8/11 4-6)

  • Kana tisingakwanisi kuenda kunodiwa vaparidzi vakawanda, ndezvipi zvatingaita kuti tibatsire muungano yedu? (w16.03 23-25)