Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

 PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI | ISAYA 6-10

Mesiya Akazadzisa Uprofita

Mesiya Akazadzisa Uprofita
ONA
Mashoko
Mufananidzo

Isaya akaprofita pachine mazana emakore Jesu asati aberekwa, kuti Mesiya aizoparidzira “munzvimbo yaJodhani, Garireya yemamwe marudzi.” Jesu akazadzisa uprofita uhwu paaiparidza nekudzidzisa mashoko akanaka muGarireya.—Isa 9:1, 2.

  • Akaita chishamiso chake chokutanga—Joh 2:1-11 (Kana)

  • Akasarudza vaapostora vake—Mk 3:13, 14 (pedyo neKapenaume)

  • Akapa Mharidzo yepaGomo—Mt 5:1–7:27 (pedyo neKapenaume)

  • Akamutsa mwanakomana wechirikadzi—Ru 7:11-17 (Naini)

  • Paakamutswa akazviratidza kuvadzidzi vanenge 500—1VaK 15:6 (Garireya)