Kudzidza Bhaibheri nemumwe mukadzi kuChile

PUROGIRAMU YEUSHUMIRI HWEDU UYE KURARAMA KWECHIKRISTU December 2016

Mharidzo Dzekuenzanisira

Mharidzo dzeMukai! uye yechokwadi cheBhaibheri chinoratidza kuti nei vanhu vachitambura. Shandisa mienzaniso iyi pakugadzira mharidzo dzako.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

“Ngatikwirei Kugomo raJehovha”

Muprofita Isaya akati zvombo zvaizochinjwa kuti zvive zvinhu zvekurimisa. Izvi zvairatidza kuti vanhu vaJehovha Mwari vaizova vanhu vanenge vasingacharwisani. (Isaya 2:4)

KURARAMA KWECHIKRISTU

Shandisa Bhuku raRudo rwaMwari Kuti Usvike Pamwoyo

Bhuku raRudo rwaMwari rinobatsira vadzidzi veBhaibheri kuti vaone kuti mitemo yaMwari inoshanda sei muupenyu hwavo.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Mesiya Akazadzisa Uprofita

Muprofita Isaya akagara ataura kuti Mesiya aizoparidza muGarireya. Jesu akazadzisa uprofita uhwu paaifamba achiparidza mashoko akanaka.

KURARAMA KWECHIKRISTU

“Ndiri Pano! Nditumei”

Tingaita sei kuti tive nemafungiro uye kutenda kwaiva naIsaya? Tarisa uone zvakaitwa neimwe mhuri yakatamira kune imwe nyika kuti inoparidza.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Nyika Yose Ichange Yava Kuziva Jehovha

Zvakataurwa naIsaya nezveparadhiso zvakazadzika sei kare, ko iye zvino, uye mune ramangwana?

KURARAMA KWECHIKRISTU

Kudzidziswa naMwari Kunoita Kuti Tisava Nerusaruro

Varume vaviri vaimbovengana vakazopedzisira vava kunamata pamwe chete vakabatana nemhaka yekudzidziswa naMwari.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Ukashandisa Simba Zvisizvo, Unotorerwa Basa Rako

Shebna aifanira kunge akashandisa sei simba rake? Nei Jehovha akamutsiva naEriyakimu?