MUKAI!

Mubvunzo: Tingaita sei kuti tinyatsoshandisa nguva yedu zvakanaka?

Rugwaro: Mup 4:6

Zvekutaura: Magazini iyi ine mazano anogona kutibatsira kuziva kuti zvinhu zvedu tingazvironga sei.

DZIDZISA CHOKWADI

Mubvunzo: Chinangwa chekurarama panyika ndechei?

Rugwaro: Pis 37:29

Chokwadi: Mwari akatisika kuti tirarame nekusingaperi panyika.

MASHOKO AKANAKA ANOBVA KUNA MWARI! (fg)

Mubvunzo: Munofunga kuti ndekupi kwatingawana mashoko akanaka? [Muratidze vhidhiyo inonzi Unoda Kunzwa Mashoko Akanaka Here?]

Rugwaro: Isa 52:7

Zvekutaura: Bhuku iri rine ‘mashoko akanaka ezvinhu zviri nani’ nekuti zvarinotaura zvinobva muBhaibheri.

NYORAWO MHARIDZO YAKO

Nyorawo mharidzo yako pachako yomuushumiri uchitevedzera mharidzo yokuenzanisira iri pamusoro apa.