Kudzidzisa mumwe mukadzi Bhaibheri kuCzech Republic

PUROGIRAMU YEUSHUMIRI HWEDU UYE KURARAMA KWECHIKRISTU April 2018

Mharidzo Dzekuenzanisira

Mharidzo dzekuenzanisira dzinotaura nezveBhaibheri uye zvatingaita kuti tifare.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Kufanana Uye Kusiyana Kwakaita Paseka neChirangaridzo

Kunyange zvazvo Paseka yakanga isingamiririri Chirangaridzo, tine zvatinodzidza kubva pairi.

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Endai Munoita Kuti Vave Vadzidzi​—Chikonzero Nei, Kupi, Uye Sei?

Basa redu rekuita vadzidzi rinosanganisira kudzidzisa vanhu kuchengeta zvese zvakarayirwa naJesu, kushandisa zvaakadzidzisa uye kumutevedzera.

KURARAMA KWECHIKRISTU

Kuparidza Uye Kudzidzisa​—Zvinokosha Pakuita Kuti Vanhu Vave Vadzidzi

Jesu akarayira vateveri vake kuti vaende kunoita kuti vanhu vave vadzidzi. Izvi zvinosanganisirei? Tingaita sei kuti vanhu vafambire mberi pakunamata?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

“Zvivi Zvako Zvakanganwirwa”

Tinodzidzei kubva pachishamiso chakaitwa naJesu chiri pana Mako 2:5-12? Nyaya iyi inotibatsira sei kutsungirira patinenge tichirwara?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Kuporesa paSabata

Nei Jesu akashungurudzwa kwazvo nevatungamiriri vechitendero chechiJudha? Mibvunzo ipi ingatibatsira kuona kana tiri kutevedzera Jesu?

PFUMA IRI MUSHOKO RAMWARI

Jesu Ane Simba Rekumutsa Hama Dzedu Neshamwari

Kufungisisa nezvevanhu vakamutswa vanotaurwa muBhaibheri kuchasimbisa tariro yedu yekuti hama dzedu neshamwari vachamutswa.

KURARAMA KWECHIKRISTU

Iva Nyanzvi Pakushandisa Bhokisi reMaturusi Edu Ekudzidzisa

Kuti tibudirire pakudzidzisa, tinofanira kunyatsogona kushandisa maturusi edu. Nderipi turusi guru? Tingaitei kuti tiwedzere unyanzvi pakushandisa maturusi edu?