Panguva yemagungano emunharaunda tinoda kutungamirirwa nekuda kwatinoita Mwari uye muvakidzani sezvatinogara tichiita pane dzimwe nguva. (Mt 22:37-39) Ichitsanangura nezverudo 1 VaKorinde 13:4-8 inoti: “Rudo rune mwoyo murefu uye rune mutsa. . . . haruzvibati zvisina kufanira, haruzvitsvakiri zvarwo, harutsamwi. . . . Rudo harumboperi.” Paunenge uchiona vhidhiyo inonzi Zviyeuchidzo Zvegungano Remunharaunda, funga nezvenzira dzatingaratidza nadzo kuti tinoda vamwe pagungano.

TINGARATIDZA SEI RUDO . . .

  • patinobata pekugara?

  • kana mimhanzi yava kuda kutanga?

  • kwatinenge tichigara muguta rinoitirwa gungano remunharaunda?

  • nokuzvipira kubatsira pagungano?