Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Bhuku raZekariya

Zvitsauko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Kukumbirwa kuti vadzoke kuna Jehovha (1-6)

   • ‘Dzokai kwandiri uye ini ndichadzoka kwamuri’ (3)

  • Chiratidzo 1: Vatasvi vemabhiza pakati pemiti yemikute (7-17)

   • “Jehovha achanyaradzazve Ziyoni” (17)

  • Chiratidzo 2: Nyanga ina nemhizha ina (18-21)

 • 2

  • Chiratidzo 3: Murume ainge akabata tambo yekuyeresa (1-13)

   • Jerusarema richayerwa (2)

   • Jehovha achava rusvingo “rwemoto kumativi ese” (5)

   • Kugunzva mboni yeziso raMwari (8)

   • “Marudzi mazhinji achauya kuna Jehovha” (11)

 • 3

  • Chiratidzo 4: Mupristi mukuru anochinjwa nguo dzake (1-10)

   • Satani anorwisa Mupristi Mukuru Joshua (1)

   • ‘Ndichaunza mushumiri wangu anonzi Nhungirwa!’ (8)

 • 4

  • Chiratidzo 5: Chigadziko chemarambi nemiorivhi miviri (1-14)

   • ‘Hazviitwi nesimba, asi nemweya wangu’ (6)

   • Musashora zuva rezvinhu zvidiki (10)

 • 5

  • Chiratidzo 6: Gwaro riri kubhururuka (1-4)

  • Chiratidzo 7: Mudziyo weefa (5-11)

   • Mukadzi ari mukati macho anonzi Uipi (8)

   • Mudziyo wacho unoendeswa kuShinari (9-11)

 • 6

  • Chiratidzo 8: Ngoro ina (1-8)

  • Nhungirwa achava mambo uye mupristi (9-15)

 • 7

  • Jehovha anoshora kutsanya kwekunyepedzera (1-14)

   • “Maitsanyira ini here?” (5)

   • ‘Itiranai zvakarurama, uye ratidzanai rudo rusingachinji, muchinzwirana tsitsi’ (9)

 • 8

  • Jehovha anopa Ziyoni rugare nechokwadi (1-23)

   • Jerusarema, “guta rechokwadi” (3)

   • “Tauriranai chokwadi” (16)

   • Kutsanya kunochinja kuva mabiko (18, 19)

   • ‘Ngatitsvagei Jehovha nemwoyo wese’ (21)

   • Varume gumi vanobata nguo yemuJudha (23)

 • 9

  • Mitongo yaMwari pamarudzi ari pedyo (1-8)

  • Kuuya kwamambo weZiyoni (9, 10)

   • Mambo anotasva dhongi uye anozvininipisa (9)

  • Vanhu vaJehovha vachasunungurwa (11-17)

 • 10

  • Kumbirai Jehovha kuti akunayisirei mvura, kwete vanamwari venhema (1, 2)

  • Jehovha anobatanidza vanhu vake (3-12)

   • Mutungamiriri anobva kuimba yaJudha (3, 4)

 • 11

  • Zvinhu zvinokonzerwa nekuramba mufudzi akanaka waMwari (1-17)

   • “Fudza makwai ari kungochengeterwa kuurayiwa” (4)

   •  Tsvimbo mbiri: Kufarirwa naKubatana (7)

   • Mubhadharo wemufudzi: masirivha 30 (12)

   • Mari yacho inokandwa munzvimbo inochengeterwa pfuma (13)

 • 12

  • Jehovha achadzivirira Judha neJerusarema (1-9)

   • Jerusarema, ‘dombo rinorema’ (3)

  • Kuchema uya akabayiwa (10-14)

 • 13

  • Kubviswa kwezvidhori uye vaprofita venhema (1-6)

   • Vaprofita venhema vachanyara (4-6)

  • Mufudzi acharohwa (7-⁠9)

   • Chikamu chechitatu chichanatswa (9)

 • 14

  • Kunamata kwechokwadi kuchadzorerwa (1-21)

   • “Gomo reMiorivhi richatsemuka nepakati” (4)

   • “Pachava naJehovha mumwe chete, uye achava nezita rimwe chete” (9)

   • Denda richauya pavavengi vaJehovha (12-15)

   • Kuita Mutambo Wematumba (16-19)

   • Hari dzese dzekubikira dzichava tsvene kuna Jehovha (20, 21)