Tsamba kuvaHebheru 12:1-29

  • Jesu, Mukwanisi wekutenda kwedu (1-3)

    • Gore guru rezvapupu (1)

  • Usaramba kurayirwa kwaunoitwa naJehovha (4-11)

  • Ruramisai nzira dzetsoka dzenyu (12-17)

  • Kuswedera kuJerusarema rekudenga (18-29)

12  Saka sezvo tiine gore guru rezvapupu rakatipoteredza kudai, ngatibviseiwo zvinhu zvese zvinorema nechivi chinotipiringisha nyore nyore,+ timhanye nekutsungirira nhangemutange yakaiswa pamberi pedu,+  tichiramba takatarisa Mumiririri Mukuru uye Mukwanisi wekutenda kwedu, Jesu.+ Akatsungirira padanda rekutambudzirwa* nekuda kwemufaro wakaiswa pamberi pake, asina basa nekunyadziswa, uye akagara kuruoko rwerudyi rwechigaro cheumambo chaMwari.+  Fungisisai nezveuya akatsungirira mashoko eruvengo aitaurwa nevatadzi+ vachitozvikanganisira, kuti murege kuneta mukadzokera shure.+  Pakurwisana kwenyu nechivi ichocho, hamusati mamborwisa kusvika pakubuda ropa.  Uye matokanganwa zvachose mashoko amaiudzwa sevanakomana ekuti: “Mwanakomana wangu, usazvidza kurayirwa* kwaunoitwa naJehovha,* uye usaora mwoyo* paunoruramiswa naye;  nekuti Jehovha* anorayira vaanoda, tingatoti anoranga* munhu wese waanogamuchira semwanakomana.”+  Munofanira kutsungirira nekuti munenge muchiratidza kuti muri kubvuma kurangwa.* Mwari ari kukubatai sevanakomana vake.+ Nekuti ndeupi mwanakomana asingarayirwi nababa vake?+  Asi kana mese musina kurangwa* seizvi, hamusi vana vepamutemo, uye hamusi vanakomana.  Uyezve vanababa vedu venyama vaitirangawo,* uye taivaremekedza. Saka hatifaniri here kutowedzera kuzviisa pasi paBaba veupenyu hwedu hwemweya, torarama?+ 10  Nekuti ivo vaitiranga* kwenguva pfupi maererano nezvavaiona zvakanaka, asi iye anozviitira kuti tibatsirwe, kuti tive vatsvene saiye.+ 11  Chokwadi, hapana kurangwa kunofadza panguva yacho, asi kunorwadza; kunyange zvakadaro, kunozobereka chibereko chine rugare chekururama kune vaya vanenge vadzidziswa nakwo. 12  Saka simbisai maoko akarembera nemabvi asina simba,+ 13  uye rambai muchiruramisa nzira dzetsoka dzenyu,+ kuti chinokamhina chirege kushodogoka, asi chiporeswe. 14  Ivai nerugare nevanhu vese,+ neutsvene+ nekuti kana ihwo husipo hapana munhu angazoona Ishe. 15  Nyatsongwarirai kuti pasava nemunhu anotadza kuwana nyasha dzaMwari, kuti parege kuva nemudzi une muchetura unobuda wokonzera dambudziko, vazhinji voshatiswa nawo;+ 16  uye ngwarirai kuti pakati penyu pasava nemhombwe* kana munhu asingakoshesi zvinhu zvitsvene, saIsau, uyo akapa kodzero dzake dzeudangwe kuti apiwe chinhu chekungodya kamwe chete.+ 17  Nekuti munoziva kuti paakazoda kugara nhaka yechikomborero, akarambwa; nekuti kunyange zvazvo akaedza nemisodzi nemisodzi kuita kuti vachinje* pfungwa,+ zvakashaya basa. 18  Nekuti hamuna kusvika pedyo nechinhu chinogona kubatwa,+ chiri kubvira,+ uye pedyo negore dema nerima gobvu nedutu,+ 19  nekurira kwebhosvo+ nenzwi raitaura mashoko,+ zvekuti vanhu pavakarinzwa vakakumbira kuti risaramba richitaura navo.+ 20  Nekuti vaitya murayiro uyu wekuti: “Kunyange kana mhuka ikagunzva gomo racho, inofanira kutemwa nematombo.”+ 21  Uyewo, zvakaonekwa zvacho zvaityisa zvekuti Mozisi akati: “Ndiri kutya uye ndiri kudedera.”+ 22  Asi imi makaswedera kuGomo reZiyoni,+ uye kuguta raMwari mupenyu, Jerusarema rekudenga,+ nekumakumi ezviuru engirozi 23  akaungana,+ nekuungano yematangwe akanyorwa kumatenga, uye kuna Mwari Mutongi wezvese,+ nekuupenyu hwemweya+ hwevanhu vakarurama vakaitwa vakakwana,+ 24  uye kuna Jesu murevereri+ wesungano itsva,+ uye ropa rakasaswa, rinotaura kupfuura ropa raAbheri.+ 25  Ivai nechokwadi chekuti hamurambi kuteerera uya ari kutaura. Nekuti kana vaya vakaramba kuteerera uya aivaudza yambiro yaMwari panyika vasina kupukunyuka, imi mungapukunyuka here kana mukasateerera uya anotaura kubva kudenga?+ 26  Panguva iyoyo inzwi rake rakazunungusa nyika,+ asi iye zvino akavimbisa kuti: “Ndichazunungusa nyika zvakare; kwete nyika chete, asi nedengawo.”+ 27  Shoko rekuti “zvakare” rinoratidza kubviswa kwezvinhu zviri kuzununguswa, zvinhu zvakaitwa nemumwe munhu, kuti zvinhu zvisiri kuzununguswa zvirambe zviripo. 28  Saka sezvo tiri kuona kuti tichagamuchira Umambo husingazununguswi, ngatirambei tichigamuchira nyasha, idzo dzichatibatsira kuitira Mwari basa dzvene zvinomufadza tichimutya nekumuremekedza. 29  Nekuti Mwari wedu moto unoparadza.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “kurangwa.”
Kana kuti “usaramwa.”
Kana kuti “anorova.”
Kana kuti “kurayirwa; kudzidziswa.”
Kana kuti “kurayirwa; kudzidziswa.”
Kana kuti “vaitirayirawo.”
Kana kuti “vaitirayira.”
Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Upombwe.”
Kureva, baba vake.