Tsamba yaJudha 1:1-25

  • Kwaziso (1, 2)

  • Vadzidzisi venhema vachatotongwa (3-16)

    • Mikaeri anoitisana nharo naDhiyabhorosi (9)

    • Zvakaprofitwa naInoki (14, 15)

  • Rambai muri murudo rwaMwari (17-23)

  • Rukudzo kuna Mwari (24, 25)

 Judha, muranda waJesu Kristu, asi ari munin’ina waJakobho.+ Kune vaya vakadanwa+ vanodiwa naMwari Baba uye vakachengetwa kuti vave vaJesu Kristu:+  Wedzerwai tsitsi nerugare nerudo.  Vadiwa, kunyange zvazvo ndaiedza chaizvo kukunyorerai nezveruponeso rwatiinarwo tese,+ ndakaona zvakakodzera kuti ndikunyorerei ndichikukurudzirai kuti murwire zvakasimba kutenda+ kwakapiwa vatsvene kamwe chete kuti kurambe kuripo.  Chikonzero changu ndechekuti vamwe vanhu vakaverevedza vachipinda pakati penyu, vaya vakasarudzirwa mutongo uyu kare kare maererano neMagwaro; vanhu vacho havadi Mwari uye vanoshandisa nyasha dzaMwari wedu zvisiri izvo kuti vaite zvinhu zvakafumuka*+ uye vanoratidza kuti havana kutendeka kuna tenzi uye Ishe wedu mumwe chete, Jesu Kristu.+  Kunyange zvazvo muchinyatsoziva zvinhu zvese izvi, ndinoda kukuyeuchidzai kuti pashure pekunge Jehovha* aponesa vanhu kubva munyika yeIjipiti,+ akazoparadza vaya vakanga vasingaratidzi kutenda.+  Uye ngirozi dzisina kuchengeta nzvimbo yadzo yepakutanga, dziya dzakasiya nzvimbo yadzo yekugara yakakodzera,+ akadzichengeta murima gobvu dzakasungwa nekusingaperi kuti dzizotongwa pazuva guru.+  Saizvozvowo, vanhu veSodhomu neGomora nemaguta akanga akapoteredza, vakanyura muupombwe* hwakanyanya, vachitevera zvido zvenyama zvinopesana nezvavakasikirwa.+ Kurangwa kwavakaitwa nemoto usingaperi kunoshanda seyambiro kwatiri.+  Pasinei neizvi, vanhu ava vekuverevedza vachipinda pakati penyu vari kutorota zvavo, vachisvibisa nyama, vachizvidza vane simba, uye vachituka vanokudzwa.+  Asi Mikaeri+ ngirozi huru+ paakapesana naDhiyabhorosi, achiitisana nharo naye nezvemutumbi waMozisi,+ haana kuona zvakakodzera kuti amutonge nemashoko ekutuka,+ asi akati: “Jehovha* ngaakutsiure.”+ 10  Asi vanhu ava vari kushora zvinhu zvese zvavasingatombonzwisisi.+ Uye pazvinhu zvese zvavanongozivawo nepfungwa dzavo semhuka dzisingafungi,+ vari kuramba vachizvisvibisa nezvinhu zvakadaro. 11  Vane nhamo, nekuti vakatevera nzira yaKaini+ uye vakamhanyira mugwara rekutadza raBharami+ kuti vawane mubayiro, uye vakaparara nemashoko ekupanduka+ aKora!+ 12  Ava ndivo matombo akahwanda pasi pemvura pamitambo yenyu*+ pavanenge vachidya nemi, ivo vafudzi vanodya vasingatyi;+ makore asina mvura anoendeswa kuno nekoko nemhepo;+ miti isingabereki michero mumwaka wainofanira kubereka, yakafa kaviri,* ikadzurwa; 13  ava ndivo mafungu egungwa anopenga ayo anopupuma furo renyadzi dzawo;+ nyeredzi dzisina gwara radzo; vakachengeterwa rima gobvu nekusingaperi.+ 14  Chokwadi, Inoki,+ uyo aiva wechinomwe kubva kuna Adhamu, akaprofitawo nezvavo paakati: “Inzwai! Jehovha* akauya nengirozi dzake tsvene dzakawanda chaizvo*+ 15  kuti aitire vese zvaakavatongera,+ uye kuti ape mhosva vese vasingadi Mwari pamusoro pemabasa avo ese ekusada Mwari avakaita vachipesana nezvinodiwa naMwari, uye pamusoro pezvinhu zvese zvinotovhundutsa zvaitaurwa pamusoro pake nevatadzi vasingadi Mwari.”+ 16  Vanhu ava vanogunun’una+ uye vanonyunyuta nezveupenyu hwavo, vachitevera mwoyo yavo,+ uye vanozvikudza zvakanyanya nemiromo yavo, vachibata vanhu kumeso* kuti vawane zvavanoda.+ 17  Asi imi vadiwa, yeukai mashoko akataurwa* nevaapostora vaShe wedu Jesu Kristu, 18  avaigara vachitaura kwamuri, vachiti: “Panguva yekupedzisira pachava nevaseki vanotevera mwoyo yavo inoda kuita zvisingafadzi Mwari.”+ 19  Ava ndivo vanopesanisa vanhu,+ uye vanoita semhuka;* havana mweya waMwari. 20  Asi imi vadiwa, zvivakei pakutenda kwenyu kutsvenetsvene, uye nyengeterai maererano nemweya mutsvene,+ 21  kuti murambe muri murudo rwaMwari,+ pamunenge muchimirira tsitsi dzaShe wedu Jesu Kristu muchifunga nezveupenyu husingaperi.+ 22  Uyewo, rambai muchinzwira tsitsi+ vamwe vasina chokwadi nezvavanotenda;+ 23  vaponesei+ kuburikidza nekuvabvuta mumoto. Asi rambai muchinzwira vamwe tsitsi, muchidaro nekutya, muchivenga kunyange nguo yakasvibiswa nenyama.+ 24  Kuna iye anokwanisa kukuchengetedzai kuti musawa uye anokwanisa kuita kuti mumire musina chamunopomerwa+ pamberi pekubwinya kwake nemufaro mukuru, 25  iye Mwari mumwe chete Muponesi wedu pachishandiswa Jesu Kristu Ishe wedu, ngakuve nekubwinya, neukuru, nesimba, nechiremera kubvira nekusingaperi, nazvino, kusvikira nekusingaperi. Ameni.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “zvinoratidza kushaya nyadzi.” Shoko racho rechiGiriki nderekuti a·sel′gei·a. Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Tsika dzakafumuka.”
Kana kuti “pamitambo yenyu yerudo.”
Kana kuti “yakafa zvachose.”
Kana kuti “nemakumi ake ezviuru.”
Kana kuti “vachiyemura vanhu.”
Kana kuti “akagara ataurwa.”
Kana kuti “uye vanhu venyama.”