Isaya 59:1-21

  • Zvivi zveIsraeri zvinoiparadzanisa naMwari (1-8)

  • Kureurura zvivi (9-15a)

  • Jehovha anopindira kuti abatsire vanenge vapfidza zvivi (15b-21)

59  Inzwai! Ruoko rwaJehovha haruna kupfupika zvekuti rungatadza kuponesa,+Uyewo nzeve yake haina kuvhara zvekuti angatadza kunzwa.+   Aiwa, kukanganisa kwenyu ndiko kwakuparadzanisai naMwari wenyu.+ Zvivi zvenyu zvaita kuti akuvanzirei chiso chake,Uye anoramba kukunzwai.+   Nekuti zvanza zvenyu zvakasvibiswa neropa+Uye zvigunwe zvenyu nekukanganisa. Miromo yenyu inotaura manyepo,+ uye rurimi rwenyu runozevezera zvisina kururama.   Hapana anoshevedzera kuti pave nekururama,+Uye hapana anoenda kudare muchokwadi. Vanovimba nezvinhu zvisiri zvechokwadi,*+ uye vanotaura zvisina maturo. Vanobata pamuviri pedambudziko, vobereka zvinhu zvakaipa.+   Vanochochonya mazai enyoka ine uturu,Uye vanoruka mambure edandemutande.+ Chero munhu anodya mazai avo anofa,Uye zai rinopwanyiwa rinobudisa nyoka ine uturu.   Mambure avanoruka haazoiti senguo,Uyewo havazozvifukidzi nezvavanogadzira.+ Mabasa avo akaipa,Uye mumaoko avo mune mabasa emhirizhonga.+   Tsoka dzavo dzinomhanyira kunoita zvakaipa,Uye vanokurumidza kudeura ropa risina mhosva.+ Vanofunga zvinhu zvakaipa;Kuparadza nekuonesa vamwe nhamo ndiwo maitiro avo.+   Havazivi nzira yerugare,Uye mumakwara avo hamuna zvakarurama.+ Vanoita kuti migwagwa yavo ikombame;Hakuna anofamba nayo achaziva rugare.+   Ndokusaka zvakarurama zviri kure nesu,Uye kururama kusingasviki kwatiri. Tinoramba tichitarisira chiedza, asi onai, kune rima;Tichitarisira kubwinya, asi tinoramba tichifamba murima.+ 10  Tinotsvangadzira madziro semapofu;Tinoramba tichitsvangadzira sevaya vasina maziso.+ Tinogumburwa masikati machena sezvinoitika murima manheru;Pakati pevakasimba, takangoita sevanhu vakafa. 11  Tese tinoramba tichidzvova semhuka dzinonzi mabheyaUye tichigururudza senjiva, takasuruvara. Tinotarisira kururama, asi hakupo;Tinotarisira ruponeso, asi ruri kure nesu. 12  Nekuti kupanduka kwedu kuzhinji pamberi penyu;+Chivi chedu chimwe nechimwe chinopupura kuti tine mhosva.+ Nekuti kupanduka kwedu kunesu;Tinonyatsoziva kukanganisa kwedu.+ 13  Takatadza uye takaramba Jehovha;Takafuratira Mwari wedu. Takataura nezvekudzvinyirira uye kupanduka;+Takabata pamuviri pemanyepo tikazevezera mashoko enhema zvichibuda mumwoyo.+ 14  Kutonga kwakarurama kunodzoserwa shure,+Uye kururama kunomira kure;+Nekuti chokwadi chagumburwa* munzvimbo inoungana vanhu,Uye zvakarurama hazvikwanisi kupinda. 15  Chokwadi chanyangarika,*+Uye chero munhu anosiya zvakaipa anopambwa. Jehovha akazviona uye haana kufara nazvo,*Nekuti pakanga pasingaitwi zvakarurama.+ 16  Akaona kuti pakanga pasina munhu,Uye akashamisika kuti hapana aireverera,Saka ruoko rwake pachake ndirwo rwakaita kuti pave neruponeso,*Uye kururama kwake kwakamutsigira. 17  Akabva apfeka kururama senguo yemurwi yesimbiNengowani yeruponeso* mumusoro make.+ Kutsividza ndiyo nguo yaakapfeka,+Uye akazviputira nekushingaira sekunge akazviputira nenguo.* 18  Achavapa mubayiro wezvavakaita:+ Hasha kumhandu dzake uye kurangwa kuvavengi vake.+ Uye achaitira zvitsuwa zvazvinofanira kuitirwa. 19  Vachatya zita raJehovha kubvira kumaviriraUye kubwinya kwake kubvira kumabvazuva,Nekuti achauya serwizi runoyerera nesimba,Runosundwa nemweya waJehovha. 20  “Mudzikinuri+ achauya kuZiyoni,+Kune vaya vari pakati paJakobho vanosiya zvakaipa,”+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. 21  “Kana ndiri ini, iyi ndiyo sungano yangu navo,”+ anodaro Jehovha. “Mweya wangu uyo uri pauri nemashoko angu andaisa mumuromo mako, hazvizobviswi mumuromo mako, mumuromo mevana vako,* kana mumuromo mevazukuru vako,”* anodaro Jehovha, “kubva zvino zvichienda mberi uye nekusingaperi.”

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “nezvinhu zvenhando.”
Kana kuti “kuvimbika kwagumburwa.”
Kana kuti “Kuvimbika kwanyangarika.”
ChiHeb., “uye zvakanga zvakaipa mumaziso ake.”
Kana kuti “kuti akunde.”
Kana kuti “yekukunda.”
Kana kuti “nenguo isina maoko.”
ChiHeb., “membeu yako.”
ChiHeb., “membeu yembeu yako.”