Isaya 43:1-28

  • Jehovha anounganidzazve vanhu vake (1-7)

  • Vanamwari ngavaratidze kuti vakarurama (8-13)

    • “Imi muri zvapupu zvangu” (10, 12)

  • Kusunungurwa muBhabhironi (14-21)

  • “Ngatipinzei nyaya yedu mudare” (22-28)

43  Zvanzi naJehovha,Musiki wako, haiwa iwe Jakobho, iye akakuumba, haiwa iwe Israeri:+ “Usatya, nekuti ndakakudzikinura.+ Ndakakushevedza nezita rako. Uri wangu.   Paunopfuura nemumvura, ndichava newe,+Uye paunopfuura nemunzizi, hadzizokuyeredzi.+ Paunofamba nemumoto, hauzopiswi,Uye rimi remoto harizokubvuraudzi.   Nekuti ndini Jehovha Mwari wako,Iye Mutsvene waIsraeri, Muponesi wako. Ndakapa Ijipiti kuti ive rudzikinuro rwako,Itiopiya neSebha panzvimbo pako.   Nekuti wakava anokosha kwandiri,+Waikudzwa, uye ndakakuda.+ Saka ndichapa vanhu panzvimbo pakoUye marudzi panzvimbo peupenyu hwako.*   Usatya, nekuti ndinewe.+ Ndichaunza vana* vako kubva kumabvazuvaUye ndichakuunganidza kubva kumavirira.+   Ndichati kuchamhembe, ‘Varegedze!’+ Uye kumaodzanyemba, ‘Usavadzivisa. Uyai nevanakomana vangu kubva kure, uye vanasikana vangu kubva kumigumo yenyika,+   Iye munhu wese anoshevedzwa nezita rangu+Uye wandakasikira kukudzwa kwangu,Wandakaumba uye wandakaita.’+   Budisai rudzi rune maziso asi ruri mapofu,Uye rune nzeve asi ruri matsi.+   Vanhu vese ngavaungane panzvimbo imwe chete,Uye marudzi ngaaungane.+ Ndiani pakati pawo angataura izvi? Kana kuti iwo angaita kuti tinzwe zvinhu zvekutanga* here?+ Ngaaunze zvapupu zvawo kuti aratidze kuti akarurama,Kana kuti ngaanzwe ati, ‘Ndicho chokwadi!’”+ 10  “Imi muri zvapupu zvangu,”+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha,“Mushumiri wangu wandakasarudza,+Kuti muzive uye mutende mandiri,*Monzwisisa kuti ndini iye mumwe chete.+ Hapana mumwe Mwari akanditangira,Uye hapana mumwe akazotevera.+ 11  Ini ndini Jehovha,+ uye hakuna mumwe muponesi kunze kwangu.”+ 12  “Ndini ndakazivisa, ndakaponesa uye ndakaita kuti zvizivikanwePakwakanga kusina mwari wekumwe pakati penyu.+ Saka muri zvapupu zvangu,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha, “uye ini ndini Mwari.+ 13  Uyewo, ndinongoramba ndiri iye mumwe chete;+Uye hapana anogona kubvuta chinhu muruoko rwangu.+ Pandinoita chimwe chinhu, ndiani angachitadzisa kuitika?”+ 14  Zvanzi naJehovha, Mudzikinuri wenyu,+ Mutsvene waIsraeri:+ “Ndichatuma vanhu kuBhabhironi ndichiitira imi, ndowisira pasi mazariro* ese emagedhi,+Uye vaKadheya vachashevedzera vachishungurudzika vari mungarava dzavo.+ 15  Ndini Jehovha, Mutsvene wenyu,+ Musiki waIsraeri,+ Mambo wenyu.”+ 16  Zvanzi naJehovha,Iye ari kugadzira nzira mugungwaKunyange gwara mumvura isina kugadzikana,+ 17  Iye anobudisa ngoro yehondo nebhiza,+Uto pamwe chete nevarwi vane simba: “Vacharara pasi uye havazomuki.+ Vachadzimwa; vachadzimwa vachiita zvekudimburwa setambo iri kubvira.” 18  “Musayeuka zvinhu zvekare,Uye musaramba muchifunga zvinhu zvakapfuura. 19  Onai! Ndiri kuita chinhu chitsva;+Kunyange iye zvino chatovapo. Hamusi kuchiona here?Ndichagadzira nzira inopfuura nemurenje+Uye nzizi dzinopfuura nemugwenga.+ 20  Mhuka yemusango ichandikudza,Hunguhwe* nemhou,Nekuti ndinoita kuti murenje muve nemvura,Mugwenga muve nenzizi,+Kuti vanhu vangu vandakasarudza+ vanwe, 21  Ivo vanhu vandakazviumbiraKuti vazivise kurumbidzwa kwangu.+ 22  Asi hauna kudana kwandiri, haiwa iwe Jakobho,+Nekuti wakaneta neni, haiwa iwe Israeri.+ 23  Hauna kundiunzira makwai ezvibayiro zvako zvinopiswaKana kundikudza nezvibayiro zvako. Handina kukumanikidza kuti undiunzire chipo,Uye handina kukunetesa nekukuudza kuti undipe zvinonhuhwirira zvichena.+ 24  Hauna kunditengera tsanga dzinonhuhwirira nemari yako,Uye hauna kundigutsa nemafuta ezvibayiro zvako.+ Asi wakatondiremedza nezvivi zvako,Ukandinetesa nekukanganisa kwako.+ 25  Ini ndini iye ari kudzima kudarika kwako*+ ndichiitira zita rangu,+Uye handizoyeuki zvivi zvako.+ 26  Ndiyeuchidze; ngatipinzei nyaya yedu mudare;Taura divi rako panyaya yacho kuti uratidze kuti wakarurama. 27  Tateguru vako vekutanga vakatadza,Uye vatauriri* vako vakandipandukira.+ 28  Saka ndichasvibisa machinda enzvimbo tsvene,Uye ndichaita kuti Jakobho aparadzweUye ndichaita kuti Israeri atukwe.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “pemweya wako.”
ChiHeb., “mbeu.”
Zvichida pari kureva kuti zvinhu zvichatanga kuuya mune ramangwana.
Kana kuti “muvimbe neni.”
Aya mapango kana kuti simbi dzaishandiswa sezvihuri.
Iyi imhuka yakada kufanana negava.
Kana kuti “mabasa ako ekupanduka.”
Zvichida pari kureva vadzidzisi veMutemo.