Isaya 4:1-6

  • Vakadzi vanomwe pamurume mumwe chete (1)

  • Zvinoitwa kuti zvitungire naJehovha zvichange zvakanaka chaizvo (2-6)

4  Uye vakadzi vanomwe vachabata murume mumwe chete pazuva iroro,+ vachiti: “Tichadya zvekudya zvedu zvatinozvitsvagiraUye tichazvitsvagira tega zvekupfeka;Iwe chingoita kuti tishevedzwe nezita rakoKuti tibvise kuzvidzwa kwedu.”*+  Pazuva iroro zvinhu zvichaitwa kuti zvitungire naJehovha zvichange zvakanaka chaizvo, zvichiyevedza, uye zvibereko zvenyika zvichava chinhu chinodadisa nerunako kuvaIsraeri vakapukunyuka.+  Munhu wese anosara muZiyoni neanosara muJerusarema achanzi mutsvene, ivo vese vari muJerusarema vakanyorwa kuti vararame.+  Jehovha paachageza tsvina yevanasikana veZiyoni,+ uye paachageza kudeura ropa kweJerusarema kubva pakati paro achizviita nesimba rekutonga uye simba rekupisa,*+  Jehovha achaitawo kuti panzvimbo yese yeGomo reZiyoni nepanzvimbo yemagungano aro, pave negore neutsi masikati, nerimi remoto usiku;+ nekuti pamusoro pekubwinya kwese pachava nechinodzivirira.  Uye pachava nedumba rekuti pave nemumvuri masikati rinovharidzira kupisa,+ uye rekupotera nekudzivirirwa pamadutu nemvura inonaya.+

Mashoko Emuzasi

Kureva, kuzvidzwa nemhaka yekusaroorwa uye kusava nevana.
Kana kuti “rekurasa.”